compartir-habitatge.net
Registra't

Contactar

Vols possar-te en contacte amb nosaltres?

Envia'ns la teva suggerència, comentari o pregunta sobre aquesta web. Aquest apartat no és per demanar ni sol·licitar informació sobre habitatges.

Missatge
Cancel·lar formulari

Totes les dades facilitades a través d'aquest imprès seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel•lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit o via email al Consell Comarcal. Mitjançant l'entrega d'aquesta sol•licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge per e-mail, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Les dades sol•licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions a la comarca. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I'àmbit i les finalitats.