compartir-habitatge.net
Registra't

Abans de compartir un habitatge...

AQUEST SERVEI NO ESTÀ DISPONIBLE TEMPORALMENT

És molt important tenir en compte que tant el que busca com el que ofereix compartir un habitatge té uns drets i unes obligacions. Si teniu qualsevol dubte jurídic podeu consultar al nostre servei d’assessorament.

Compartir pis significa conviure, raó per la qual us recomanem que faciliteu i demaneu acuradament les dades que permetin aconseguir l'afinitat i una bona convivència amb els futurs companys i companyes.

 

RECOPILACIÓ DE RECOMANACIONS A L’HORA DE COMPARTIR PIS I MODELS DE CONTRACTES I ACORDS.

Recomanacions:

El sotsarrendament i el contracte de lloguer parcial son els grans desconeguts entre moltes de les persones que volen emancipar-se i no tenen mitjans per llogar un habitatge sencer. Llogar una part d'un habitatge es veu com una opció molt econòmica per a la gent que no pot fer front al lloguer sencer d'un habitatge.

Cal anar molt amb compte amb aquest tipus de contracte, ja que el desconeixement del sotsarrendament o el contracte de lloguer parcial provoca tota mena de situacions en les quals gairebé sempre els perjudicats són els més febles i acostumeu a ser els joves, si prèviament no esteu informats degudament.

És molt freqüent el fet de contractar el lloguer d'habitació o sotsarrendament de forma verbal amb el propietari o el llogater i establir-ne quines en seran les condicions; però cal anar amb compte, perquè moltes vegades el fet de no tenir res per escrit pot dificultar en gran mesura la nostra situació i crear una indefensió en els nostres drets i interessos.

Quan es formalitza el contracte de lloguer parcial o sotsarrendament, hem de tenir molt clar quin és l'espai concret de l'habitatge del qual podrem gaudir amb tota llibertat (dintre d'un ordre, és clar), quins seran els espais comuns que es compartiran amb l'arrendatari o d’altres persones que tenen també un lloguer parcial al mateix habitatge, i també establir quines seran les despeses que haureu d’assumir, entre d'altres.

Aquí us adjuntem algunes informacions útils de cara a garantir els vostres drets i interessos mitjançant el contracte en les dues situacions a les que us facilita l’accés aquesta web. En el cas que no us trobeu en aquests casos us podeu adreçar a la nostra assessoria jurídica.


1. CONTRACTE DE LLOGUER PARCIAL

Aquesta modalitat contractual s’adapta a joves que busquen llogar una habitació en un pis que és propietat d’un altre i que conviuran amb el propietari del pis.

Pot haver-hi un o diversos contractes de lloguer parcial simultanis en un mateix habitatge. El propietari de l’habitatge pot llogar parcialment lliurament, sempre que quedi molt clar quins són els espais propis i comuns de cadascun dels contractes de lloguer parcials.

Es molt recomanable establir amb el propietari, sempre per escrit, quines seran les condicions, els drets i les obligacions a les quals haureu de fer front. Per aquest motiu, hem elaborat un model aproximat de contracte, on figuren tots els pactes i condicions que poden regir el lloguer parcial. Pretenem d’aquesta manera evitar sorpreses i possibles abusos per part del propietari o fins i tot del mateix arrendatari.

El lloguer parcial pot tenir una duració d’un any o una duració diferent (superior o inferior). En tot cas s’ha d’explicitar l’inici del contracte i la data d’acabament.

Si us cal més informació o assessorament per tal de redactar el vostre contracte us podeu adreçar a la nostra assessoria jurídica.

Model de Contracte de lloguer parcial


2. EL SOTSARRENDAMENT

El sotsarrendament es preveu expressament a la Llei d'Arrendaments Urbans com una facultat que te el llogater per sotsarrendar una part de l’habitatge que ell mateix prèviament ha llogat en la seva totalitat sempre amb el consentiment previ per escrit del propietari. L'habitatge llogat només es pot sotsarrendar parcialment.

En el cas de sotsarrendar un habitatge, abans de signar el contracte assegureu-vos que el llogater té l’acord previ i explícit del propietari de l’habitatge per a sotsarrendar l’habitatge.

El sotsarrendament només es pot realitzar quan el sotsarrendatari destini la part de l'habitatge llogat a la mateixa finalitat que l'arrendatari, és a dir únicament a arrendament d'habitatge que tingui com a objectiu primordial satisfer la necessitat permanent d'habitatge.

En els sotsarrendament intervenen tres figures:

  • Primer el propietari del pis o “arrendador”, que ha de donar el seu consentiment per escrit, per tal de permetre a l'arrendatari que llogui una part de l'habitatge llogat prèviament; Cal comprovar que el propietari esta assabentat del contracte de sotsarrendament i que dona el vist-i-plau. El contracte de sotsarrendament no serà vàlid si el propietari del pis no ha donat el seu consentiment.
  • En segon lloc, la persona que lloga tot l'habitatge o “arrendatari”.
  • En tercer lloc, el sotsarrendatari, que és la persona que té dret a gaudir d'una part de l'habitatge llogat per l'arrendatari.

Quan el contracte de sotsarrendament tingui una durada inferior al del contracte de lloguer caldrà especificar-ho en l’acord de sotsarrendament tant el dia d’inici com el d’acabament. El dret del sotsarrendatari s'extingirà, en tot cas, quan ho faci el dret de l'arrendatari que va sotsarrendar aquesta part de l'habitatge.

El preu del sotsarrendament no podrà excedir, en cap cas, del que li correspongui a l'arrendatari pel total de l'arrendament de l’habitatge llogat si que podrà ser igual.

Si us cal més informació o assessorament per tal de redactar el vostre contracte us podeu adreçar a la nostra assessoria jurídica.

Model de Contracte de Sotsarrendament