compartir-habitatge.net
Registra't

Avís Legal

Mitjançant la utilització d'aquest web, s'assumeix per part de l'usuari els drets i condicions detallats en aquest avis. Recomanem que vostè comprovi regularment aquests detalls, ja que poden ser modificats. Si vostè no desitja acceptar aquestes condicions, li suggerim no utilitzi aquesta web.

El Consell Comarcal del Barcelonès s'esforça en que aquestes web o els seus comunicats siguin exactes i actualitzats, però no podem assegurar la seva exactitud.

El Consell Comarcal del Barcelonès rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los o impedir l'accés a ells, quan desitgi, de forma temporal o definitiva.

El Consell Comarcal del Barcelonès no respon de les opinions o informacions publicades, ni de les errades de transmissió, emmagatzemament, accés o recepció als continguts de la web ni dels danys derivats per falta de fiabilitat de les pàgines d'internet o dels serveis inclosos, o per la presència de virus o altres elements que continguin.

Es recorda als usuaris que no és fiable la transmissió de dades a través d'internet, ja que la informació pot ser interceptada o copiada.

El Consell Comarcal del Barcelonès no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de la utilització d'ordinadors infectats amb virus o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, així com per la utilització de versions no actualitzades.

L'accés i la utilització de la web és totalment gratuït.

El Consell Comarcal rebutja la responsabilitat sobre les informacions contingudes en altres webs a les quals s'accedeix des de la web Barcelonès Jove mitjançant enllaços.

El contingut de la web està protegit amb el corresponent dret a la propietat intel•lectual, pel que queda prohibida la seva reproducció total o parcial per qualsevol mitjà.

L'usuari assumeix el compromís de fer un ús correcte de la web en la forma prevista en la legislació vigent, i queda prohibit l'ús amb fins contraris a les lleis, l'ordre públic o la moral, dels que es poden derivar danys o perjudicis per als interessos del Consell Comarcal del Barcelonès o de tercers.

L'usuari garantitza que les dades personals facilitades són correctes i l'usuari es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

Compartir-habitatge.net manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de dades que l'usuari faciliti a través de la web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Compartir-habitatge.net es compromet a acomplir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, en el seu cas puguin produir-se.

Respecte a les dades que siguin facilitats per l'usuari s'enregistraran en els nostre fitxers. Mitjançant nosaltres podran rebre informació d'interès que es cregui oportú des del Consell Comarcal del Barcelonès.

Es te dret a conèixer, rectificar o cancel•lar la informació que li concerneixi emmagatzemada en la nostra base de dades (Llei Orgànica 15/1999).

El responsable del fitxer és el Consell Comarcal del Barcelonès. Us informem que teniu dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i podeu exercir aquests drets adreçant una carta a la Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès, al carrer de les Tàpies, 4 08001 de Barcelona o via correu-e a l’adreça del Consell Comarcal del Barcelonès, consell@barcelones.cat

Resta prohibida la reproducció, transformació i/o distribució dels continguts d'aquesta web, ja siguin propietat del Consell Comarcal del Barcelonès o de tercers, excepte quan s'autoritzi per part del titular o del cessionari dels drets de la propietat intel•lectual, o en els casos previstos en la legislació vigent.

© 2002 Consell Comarcal del Barcelonès. Tots els Drets Reservats.